pyt

Czy mogę w ogóle zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?

Od 2007 roku mogą Państwo wybrać sobie dowolnego sprzedawcę energii elektrycznej. Nie są Państwo na stale „przywiązani” do swojego obecnego sprzedawcy.

Z dniem 1 lipca 2007 roku dotychczasowe spółki dystrybucyjne podzieliły się na dwa odrębne podmioty prawne:

OPERATOR SYSTEMU                                                       SPÓŁKA OBROTU

usługodawca                                                                  sprzedawca
w zakresie transportu energii                                                 towaru – energii

Tym samym odbiorca energii elektrycznej nabył prawa do wyboru sprzedawcy, co oznacza, że może on wybrać najkorzystniejszą ze swego punktu widzenia ofertę sprzedaży energii – zawrze on wówczas dwie umowy:

1. z operatorem systemu dystrybucyjnego – umowę dystrybucyjną
2. ze sprzedawcą – umowę handlową (sprzedaży energii)

Jak technicznie wygląda zmiana sprzedawcy?

Zmiana sprzedawcy wiąże się z dostosowaniem układów pomiarowych. W taryfach C1X za dostosowanie układu odpowiada lokalny dystrybutor. Ma na to miesiąc od momentu zgłoszenia zmiany sprzedawcy

Czy zmiana sprzedawcy może spowodować, że wyłączą mi prąd?

Zmiana sprzedawcy następuje w sposób płynny, nie ma możliwości by podczas zmiany sprzedawcy zostały przerwane dostawy prądu do punktu poboru. Gwarantuje to zapis w umowie, który mówi, że umowa z nowym sprzedawcą nie wejdzie w życie do czasu rozwiązania umowy z poprzednim sprzedawcą. Ponad to podczas procesu zmiany sprzedawcy wybiera się również sprzedawcę rezerwowego, który w razie problemów zagwarantuje ciągłość dostaw.

Kto zawiera nową umowę na dystrybucję energii z klientem?

Klient, który posiada umowę kompleksową, a chce zmienić sprzedawcę energii może zrobić to na dwa sposoby. Może na własną rękę wypowiedzieć umowę kompleksową, oraz zawrzeć umowę na sprzedaż z nowym sprzedawcą i na dystrybucję ze swoim OSD samodzielnie, bądź (wariant, prostszy i najczęściej używany) może podpisać pełnomocnictwo dla nowego sprzedawcy, który to na mocy tego właśnie pełnomocnictwa wypowie w jego imieniu umowę kompleksową i zawrze umowę na dystrybucję, którą następnie odeśle do Klienta. Ogólnie nasze działania zmierzają do tego by odciążyć klienta z obowiązku kontaktu z dotychczasowym sprzedawcą i dystrybutorem, jak również podpisywania dodatkowych dokumentów i poświęcania czasu na wizyty w centrach obsługi.

Czy zmiana sprzedawcy coś mnie kosztuje?

Zmiana sprzedawcy jest całkowicie bezpłatna. Nie ponoszą Państwo żadnych kosztów. Wszystkie formalności związane z tym procesem dopełniane są przez nowego sprzedawcę. Po Państwa stronie leży jedynie podpisanie pełnomocnictwa na podstawie, które nowy sprzedawca będzie Państwa reprezentować w procesie zmiany sprzedawcy.

Czy dystrybutor nie będzie mnie dyskryminował, jako klienta, który zmienił sprzedawcę

Nie ma takiej możliwości. Proces zmiany sprzedawcy został tak skonstruowany, że odpowiednie instytucje państwowe (Urząd Regulacji Energetyki) czuwają nad tym by do takich przypadków nie dochodziło. Ponad to klient ma podpisaną umowę dystrybucyjną, na mocy której lokalny OSD jest zobowiązany do usuwania usterek i wykonywania innych czynności na rzecz klienta w określonym czasie.

Ile faktur będę dostawał? Dlaczego 2 faktury?

Klient będzie otrzymywał 2 faktury: za sprzedaż i za dystrybucję. Dlaczego dwie? Ponieważ ma zawarta umowę z dwoma podmiotami jednym odpowiedzialnym za sprzedaż i drugim za dystrybucję. W przypadku umowy kompleksowej to sprzedawca rozlicza klienta za obie usługi. Aktulanie klient który zmienia sprzedawcę nie ma możliwości otrzymania od nowego sprzedawcy faktury za sprzedaż i dystrybucję

Skąd Nowy Sprzedawca będzie wiedział, jaki jest stan mojego licznika?

Nowy Sprzedawca otrzymuje co miesiąc od lokalnych dystrybutorów wskazania liczników swoich klientów z danego obszaru. Jeśli w danym miesiącu dystrybutor nie odczytywał

Kiedy dostanę pierwszą fakturę?

Pierwsza faktura zostanie wygenerowana po pierwszym miesiącu sprzedaży i wysłana w kolejnym miesiącu.